Vores resultater testes konstant

Vores produkter afprøves regelmæssigt i fodringsforsøg foretaget af internationale forskningsinstitutioner, forsøgsgårde og kunder. Resultaterne dokumenterer vores produkters ernæringsmæssige og funktionelle fordele samt den langsigtede effekt på dyrenes generelle vækst.

Men vigtigst af alt sikrer disse forsøg, at vi hele tiden udvikler os, så vi fortsat kan levere værdiskabende løsninger til landmænd.

20 års foderforsøg med HP 300

20 års foderforsøg viser, at HP 300 giver bedre resultater hos smågrise end andre proteinkilder. Både foderoptagelse, daglig tilvækst og foderforbrug forbedres, når smågrise får HP 300 i klimastalden.

Læs mere

En samlet gennemgang af produktionsresultater fra 20 danske og internationale forsøg, hvor HP 300 sammenlignes med andre soja- og animalsk baserede produkter, dokumenterer, at HP 300 er mere effektiv, når det gælder om at opnå høj foderoptagelse, høj daglig tilvækst og et lavt foderforbrug i klimastalden.


I foderforsøgene blev niveauer for foderoptagelse, daglig tilvækst og foderforbrug registreret. Nedenfor vises effekten af øget iblanding af HP 300 - fra 3,5 % til 20 %. Foderoptagelse, daglig tilvækst og foderforbrug bliver signifikant forbedret ved en stigende iblandingsprocent af HP 300 i fravænningsfoderet sammenlignet med andre proteinkilder.

 

Produktionsresultater med 10% HP 300 

 Resultat - 10% iblanding med HP 300

 

HP 300 giver op til 1 kg ekstra tilvækst i klimastalden

Effekten af HP 300 i fravænningsfoderet viser, at for hver ekstra procent iblanding af HP 300 stiger vægten ved afgang fra klimastalden med 0,1 kg. Ved en iblanding med 10% HP 300 giver det op til 1 kg ekstra vægt ved afgang fra klimastalden.

Kilde: Feeding Trial Report, FT300P45GB, HAMLET PROTEIN

 

Download pdf

Effekt på tarmsundhed - forsøg med HP 300

Forsøg bekræfter den positive effekt som HP 300 har på tarmsundhed. Smågrise har en sundere tarmflora og tager mere på i vægt, når de fravænnes med foder, der er tilsat HP 300 fra HAMLET PROTEIN.

Undersøgelser fra CCL Research, Holland, har sammenlignet effekten af vores sojaprotein med standard sojaskrå med hensyn til tilvækst og trivsel.

Læs mere

Proteinprodukt styrker tilvæksten hos smågrise

Resultaterne bekræfter effekten af HP 300 fra HAMLET PROTEIN i smågrisefoder. Svineproducenter, der vælger smågrisefoder med HP 300, kan ifølge undersøgelsen forvente en lettere fravænning med reduceret modtagelighed overfor e. coli bakterier, forbedret foderoptagelse og øget tilvækst. Det betyder sundere dyr i stalden og højere fortjeneste på bundlinjen.

Undersøgelsen, som blev foretaget af CCL Research i Holland, sammenlignede effekten på smågrise, der blev fodret med en hvede-byg-majs blanding suppleret med HP 300 eller almindeligt sojaskrå. På den sjette og syvende dag af 14-dages undersøgelsen blev smågrisene inficeret med e. coli k88 – en almindelig anvendt bakterie i sådanne forsøg og en hyppig årsag til diarré og dødelighed.

Betydelig vægtforøgelse

Samlet set var den gennemsnitlige tilvækst 28% højere for den gruppe, der blev fodret med HP 300, medens foderoptagelsen kun steg med 14%, hvilket indikerer en væsentligt forbedring af foderudnyttelsen.

“Med denne forbedrede tilvækst kan smågrisene forventes at nå 30 kg på 72 dage – ca. fem dage hurtigere end på sojaskrå” siger Lars Sangill Andersen, Nutritionist hos HAMLET PROTEIN.


Dertil kommer, at den forbedrede fodereffektivitet og lavere alder ved 30 kg giver en foderbesparelse på omkring 3,5 kg foder pr. smågris.

Høj modstandskraft mod E. coli 
Der blev i undersøgelsesperioden med jævne mellemrum taget gødningsprøver, som viste konstant lavere antal E. Coli hos de smågrise, som fik foder tilsat HP 300. Lars Sangill Andersen anser, at resultatet skyldes, at HP 300 ikke indeholder oligosaccharider, som er kendt for at fremme væksten af E. Coli i tarmen.

“Den lave udskillelse af E. Coli er det vigtigste resultat og stærkt medvirkende årsag til større tilvækst”, siger han. ”Det viser, at smågrisene var i stand til at komme sig hurtigere over stress - en væsentlig fordel, der sparer arbejdskraft, tid og omkostninger for landmanden.”

Undersøgelsen understøtter resultaterne af en tidligere rapport om fravænning af smågrise, hvor HP 300 helt klart reducerer tilfældene af ernæringsmæssig ubalance i tarmen.

Kilde: Feeding Trial Report, FT300P47GB, HAMLET PROTEIN

Download pdf

Lige så god som animalsk protein, bare billigere – forsøg med HP 800 Booster

Blodplasma og fiskemel anses traditionelt set for at være de bedste proteinkilder til fravænning af smågrise. Universitetet i Leuven, Belgien, KU Leuven, har afprøvet denne opfattelse i et foderforsøg, der sammenlignede HP 800 Booster med blodplasma.

Undersøgelsen viste, at proteinkilderne ligger på niveau - og giver op til 15 % besparelse på foderudgifterne, hvis der anvendes HP 800 Booster.

Læs mere

160 fravænnede smågrise modtog en af følgende tre typer foder i 22 dage fra de var 18 dage gamle:

• Kontrolfoder – indeholdende 5 % blodplasma, 8,6 % HP 300
• HP 800 Booster 1 – indeholdende 2,5 % blodplasma, 12,2 % HP 800 Booster
• HP 800 Booster 2 – indeholdende 1 % blodplasma, 17,1 % HP 800 Booster

Efterfølgende fik de det samme foder i 23 dage.

 

 

Selvom foderoptagelsen var en smule lavere med HP 800 Booster i foderet op mod kontrolfoderet med 5 % blodplasma, blev der kun registreret en lille forskel i den gennemsnitlige daglige tilvækst, hvilket beviser, at HP 800 Booster giver en bedre foderudnyttelsesgrad.

Vægtafvigelsen blev reduceret fra 19 % med kontrolfoderet til 13,1 % og 15,8 % med hhv. HP 800 Booster 1 og HP 800 Booster 2.

Kilde: Feeding Trial Report, FT800P43GB, HAMLET PROTEIN

Download pdf

Større tilvækst efter 37 dage – forsøg med HP 800 Booster

En undersøgelse foretaget af University of Arkansas Animal Research Farm har vist, at HP 800 Booster øger smågrises foderoptagelse og har en langvarig effekt på den gennemsnitlige daglige tilvækst.

Efter 37 dage vejede de smågrise, der fik HP 800 Booster-foder, 0,9 kg mere end de smågrise, der havde fået foder baseret på animalske proteiner – og foderomkostningerne blev reduceret markant. 

Læs mere

I løbet af undersøgelsen påviste universitetsgruppen, at foderoptagelsen steg med stigende doser af HP 800 Booster. Foderet blev blandet med 20 % HP 300 fra HAMLET PROTEIN og blev så sammenlignet med foder indeholdende stigende mængder af HP 800 Booster. Smågrise, der fik HP 800 Booster, klarede sig bedre end dem, der fik både det positive og negative kontrolfoder.

I fase 1 og 2 blev størstedelen af sojaskråen i det negative kontrolfoder erstattet af hhv. 20 % og 15 % HP 800 Booster og/eller HP 300. Alle smågrisene fik almindeligt foder i fase 3.

Undersøgelsen viste, at HP 800 Booster forbedrede foderoptagelsen med 7 % i løbet af den 37-dage lange undersøgelse sammenlignet med det negative kontrolfoder. Samtidig vejede smågrisene, der havde fået HP 800 Booster, 0,9 kg mere end dem, der havde fået det positive kontrolfoder med moderat kompleksitet.

Smågrisene, der fik foder indeholdende HP 300, klarede sig således bedre end smågrisene, der havde fået kontrolfoder. Undersøgelsen viste også, at det generelt var muligt at reducere foderudgifterne med 16-17 %.

 

Kilde: Feeding Trial Report, FTP42GB, HAMLET PROTEIN

Download pdf

Samme foderpris - bedre resultater med HP 300

Forsøg viser, at en lavere iblandingsprocent af produktet HP 300 fra HAMLET PROTEIN i smågrisefoderet, i forhold til sojaskråfoder, ekstruderet, giver markant bedre produktionsresultater og øget indtjening. Smågrisene kvitterer i forsøget for, at kun det bedste er godt nok – og det uden at smågrisefoderet bliver dyrere.

Læs mere

Forsøget

HP 300 blev sammenlignet med sojaskråfoder, ekstruderet i et syv ugers forsøg med smågrise med start efter fravænning ved 7 kilo. Smågrisene blev opdelt i hold og fik enten foder med HP 300 eller sojaskråfoder, ekstruderet. Foderet bestod af en prestarter blanding i to uger og derefter starterfoder i fire uger. Alle foderblandingerne blev optimeret til samme næringsindhold og pris. I gennemsnit indgik HP 300 med 7%, mens sojaskråfoder, ekstruderet indgik med gennemsnitligt 10%.

Resultatet

De overlegne resultater med HP 300 blev meget tydelige i de sidste fire uger af forsøget. Resultaterne viste, at selv når HP 300 blev tilført i en mindre mængde, var den daglige tilvækst højere. Samtidig faldt foder-forbruget og dermed blev de samlede foderomkostninger reduceret. Bedst af alt: Uden en merudgift til smågrisefoderet.

 

 

Kilde: Feeding Trial Report, FT300P40, HAMLET PROTEIN

Download pdf

Har du brug for råd omkring optimering af dit smågrisefoder?

Anders Hagemann

Technical Sales Manager

Phone: + 45 61 22 17 77

Email: aha@hamletprotein.com

Jes Klausen

Nutritionist

Phone: + 45 40 53 85 96

Email: jek@hamletprotein.com